Definice

Pořadí slov ve větě, frázi apod.

Pevný slovosled používají jazyky nemající flexi, např. germánské. Pořadí slov signalizuje vztahy mezi slovy i vět. členy. Pevný slovosled vyjadřuje, kdo co dělá, neboť pořadí větných členů je pevné.

Volný slovosled nevyjadřuje, kdo co dělá, může vyjádřit významové rozdíly. Hlavním principem volného slovosledu je aktuální větné členění. Takový slovosled (podle Wikipedie proměnlivý), má i čeština.

Wikipedia uvádí 6 slovosledných typů jazyků podle toho, jak obvykle řadí ve větě podmět (S), přísudek (V) a předmět (O). Jazyky se k jednotlivým typům přiřazují podle převládajícího typu slovosledu.:

SVO – angličtina, čeština, němčina
SOV – japonština, korejština, turečtina, latina, ajmarština
VSO – arabština, keltské jazykyVOS – fidžijština, malgaština, baure
OVS – apalaí, hixkaryana
OSV – warao

I v jazycích s volným slovosledem lze najít typ slovosledu, který je základní, proto je možné např. češtinu přiřadit k typu SVO.

Na slovosled působí významová stránka (členění na východisko a jádro), mluvnická stavba věty a rytmické zřetele.

Jazyky lze rozdělit také podle toho, zda převládá postavení rozvitých větných členů před jménem (levé větvení) či za jménem (pravé větvení).

Zatímco v angličtině se běžně používá levé i pravé větvení, čeština u složitějších konstrukcí upřednostňuje pravé větvení, které je všeobecně považováno za srozumitelnější: rádiem řízené hodiny (podle angl. radio-controlled clock) – hodiny řízené rádiem. Levé větvení je v češtině používáno zejména v odborné terminologii (mj. i pod vlivem angličtiny):

Může vyskytovat také v těchto tvarech

pořádek slov