Definice

Pořadí vět v souvětí. V souřadném souvětí většinou větosled odpovídá sledu myšlenek, často změna pořadí vět způsobí významový posun. V podřadících souvětích záleží poloha věty na její funkci v aktuálním větném členění.

Dělení slova

vě!to!sled