Definice

Český jazyk dělí veškerá svá slova na 10 slovních druhů. Rozdělit je lze na ohebné (podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa) a neohebné (příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce) slovní druhy. Slovním druhům se věnuje morfologie.

Příklady použití

určování slovních druhů

  • pes (podstatné jméno)
  • běžet (sloveso)
  • ano (částice)

Dělení slova

slo!vní dru!hy

Může vyskytovat také v těchto tvarech

slovnědruhový

Může být také omylem zapsáno jako

slovní druhi

Příbuzná slova

slova ohebná
slova neohebná