Definice

Styl běžné komunikace. Převládají mluvené projevy. Komunikáty se často vztahují ke konkrétní komunikační situaci. Častější je neverbální komunikace, vliv emocí na výběr jazykových prostředků (slovní zásoba, intonace / grafická stránka) Často se používá hovorová čeština, (inter)dialekty, slang, frazémy, odkazovací slova, částice, parazitní slova. Větná stavba není složitá. Občas se dodatečně připojují větné členy. Slovosled je subjektivní.

Příklady použití

telefonát, dialog, texty na sociálních sítích, blahopřání a kondolence, dopis, pozvánka, anketa

Dělení slova

pro!s!tě sdě!lo!va!cí styl