Definice

Způsob výstavby projevu či textu.

Příklady použití

Příznakový

“Tisíce komunistů, jednotliví občané a celé kolektivy pracujících, představitelé všech vrstev obyvatelstva a různých organizací včetně členů ústředního výboru Komunistické strany Československa a ústředního výboru Komunistické strany Slovenska i členů vlády ČSSR a poslanců Národního shromáždění a Slovenské národní rady, vědomi si své třídní, národní a internacionální odpovědnosti za osud socialismu v Československu, hledali usilovně východisko z těžké, kritické situace. Jelikož pravicová část vedení strany nechtěla přijmout žádná opatření, která by vedla ke zmaření kontrarevolučního převratu a k odvrácení občanské války, začali se obracet na vedení bratrských stran i na vlády našich spojenců s prosbou, aby v této historicky závažné chvíli poskytly československému lidu internacionální pomoc při obraně socialismu. Jednali tak v hluboké víře, že jejich třídní bratři nenechají Československo napospas kontrarevoluci, jež hrozila krveprolitím, a že zabrání tomu, aby naše země byla vyrvána ze socialistického společenství…”

(Poučení z krizového vývoje…)

Bezpříznakový

Základní principy současného obchodního zákoníku a jeho zhodnocení
Již s ohledem na příslušnost obchodního zákoníku k právu soukromému je zřejmé, že tento stojí na obdobných principech jako obecné právo občanské. Především jasně proklamuje, že ctí princip jednotnosti soukromého práva, a výslovně konstatuje
subsidiaritu právních předpisů práva občanského, jakožto sekundárního pramene obchodního práva. To ale paradoxně vzápětí do jisté míry popírá jak řadou zbytečných speciálních úprav (duplicita smluvních typů, tak i úpravou institutů, které do něho z věcných důvodů spíše nenáleží (finanční zajištění).

Dělení slova

ja!zy!ko!vý styl