Definice

Vedlejší věta je věta, která je v souvětí závislá na větě hlavní. Připojena je k ní spojkou podřadící.

Určujeme vedlejší věty:

  • přísudkové
  • podmětné
  • přívlastkové
  • příslovečné
  • předmětné
  • doplňkové

Otázky pro určování druhů vedlejších vět zůstávají stejné jako u větných členů.

Příklady použití

Počkal na mě (VH), protože potřeboval poradit s cestou (VV příslovečná příčinná)
Byl to ten (VH), který řídil auto. (VV podmětná)
Zapomněl jsi (VH), že se máme sejít? (VV předmětná)

Původ slova

věta od větiti (zastaralé vece – pravil)
vedlejší od vedle (dle – délka – všeslovanský základ)

Dělení slova

vě!ta ved!lej!ší

Může vyskytovat také v těchto tvarech

vedlejší věta

Může být také omylem zapsáno jako

vjeta vedlejší

Příbuzná slova

syntax
věta hlavní
spojky podřadící
souvětí
větná skladba

Internetová cvičebnice pravopisu