Definice

Hlavní věta je věta, která není závislá na jiné větě v souvětí nebo stojí samostatně. Spadá do oblasti syntaxi. Souvětí může obsahovat jednu nebo několik hlavních vět. Věty hlavní jsou spojeny souřadně, kdežto podřadící spojkou jsou k nim připojovány věty vedlejší.

Příklady použití

Přišel (VH), viděl (VH), zvítězil (VH). (3 věty hlavní)
Pila vodu ze džbánu (VH) a přikusovala chléb (VH). (2 věty hlavní)
Zapomněl na mě (VH), protože jsem se mu dlouho neozval (VV)

Dělení slova

vě!ta hlav!ní

Může vyskytovat také v těchto tvarech

hlavní věta

Může být také omylem zapsáno jako

vjeta hlavní

Příbuzná slova

věta vedlejší
syntax
větná skladba
souvětí