Definice

Prozódie je složka literární vědy. Zkoumá využití zvukových prvků (rytmus, rým, intonace, počet slabik ve verši). Někdy je začleňována do jazykovědy.

Původ slova

prosódia = správná výslovnost

Dělení slova

pro!zó!di!e

Příbuzná slova

prozodický systém, časoměrný verš, metrum, stopa