Definice

Povídka je literární útvar kratší než novela a mnohem kratší než román. Takový rozsah neumožňuje rozvláčnost (dějové odbočky a pásma, mnoho postav. Někteří prozaici sestavují povídky do sbírek s tematickým rámcem (Malostrannské humoresky, Povídky z jedné kapsy).
Básnická povídka se objevila v romantismu např. v díle G. G. Byrona, W. Scotta, A. Mickiewicze, A. S Puškina, M. Ju. Lermontova, K. H. Máchy aj. V ruském prostředí se žánr někdy nazývá poéma. Básnická povídka je veršovaná, lyrickoepická – lyrická složka je důležitější pro vyjádření postojů, rozpolcenosti a dalších znaků romantického hrdiny. Je subjektivní.

Dělení slova

po!víd!ka

Příbuzná slova

novela, román