Definice

Styl tvorby oficiálních komunikátů ve vojenském prostředí. Je v něm potřeba přesné stručné vyjadřování. To se projevuje mj. v automatizaci lexikálních i skladebních prostředků, omezení uplatnění individuálních slohotvorných činitelů; množství jmenných vazeb na úkor vět vedlejších. Množství ústní komunikace usnadňuje pronikání hovorových anebo nespisovných (slangových) prvků do spisovných projevů. Vojenský styl se vyhýbá skloňování vlastních jmen. Mizí oslovení 5. pádem.

Příklady použití

Jednotky modrých se shromažďují v prostoru Chlumec.- Uděluji pochvalu poručíku Kameník Jiří.- Vojín Štěrba, proveďte cvik na rameno zbraň!

Dělení slova

vo!jen!ský styl