Definice

Způsob tvorby uměleckého díla ovlivněný dobou vzniku.

Příklady použití

(Raně) novověká čeština používá syntax podle latiny – sloveso na konci, složitá souvětí (periody).

Dělení slova

do!bo!vý styl