Definice

Výrazové prostředky tradiční poetiky a rétoriky, odchylují se od norem běžného sdělovacího jazyka.

Příklady použití

Anafora, epifora, asyndeton, anastrofa, …

Původ slova

Z latinského figura = tvar

Dělení slova

fi!gu!ry

Může vyskytovat také v těchto tvarech

Figura, figury

Příbuzná slova

Figury a tropy
stylistické prostředky
básnické figury
rétorické figury
rétorika
versologie