Definice

Přídavná jména řadíme mezi slova ohebná. Vyjadřují vlastnosti, charakteristiku podstatných jmen. V syntaxi zastávají funkce shodného přívlastku (atributu) nebo jsou součástí přívlastku jmenného se sponou nebo beze spony (verbonominálního).

Příklady použití

Koupil si nový telefon.
Nebuď lakomý.
Přečetl si zajímavou knihu.
Uvedl chybné výsledky.

Původ slova

Původ tohoto sousloví je ryze český – základem je sloveso přidat, od kterého se odvodilo následné přídovné jméno.

Dělení slova

pří!dav!né jmé!no

Může vyskytovat také v těchto tvarech

adjektivum

Může být také omylem zapsáno jako

přídavné méno

Příbuzná slova

ohebné slovní druhy
slovní druhy